Browse By

การประชุมเชิงปฏิบัติการในประเด็นการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในพื้นที่ (Area – BCM) ระยะที่ 2 ให้กับบริษัทในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ โดยโครงการ SATREPS Area-BCM

โครงการ SATREPS Area-BCM ร่วมกับหน่วยงานความร

โครงการ SATREPS Area-BCM จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับพื้นที่สำหรับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ. พระครศรีอยุธยา

เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 โครงการ SAT

โครงการ SATREPS Area-BCM จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับพื้นที่สำหรับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมของไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 โครงการ

นักวิจัยจากโครงการ SATREPS Area-BCM เข้าร่วมงานระชุมเครือข่ายฯ จัดโดยเอสแคป เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

กรุงเทพฯ – เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 256