การแปลผลจากแบบจำลอง RRI ที่ใช้ในการจำลองสภาพน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

Browse By

กลุ่มวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยงได้จัดการอบรม
“การแปลผลจากแบบจำลอง RRI ที่ใช้ในการจำลองสภาพน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา”
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 511 ชั้น 5 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมที่มาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงอาจารย์ นิสิตและผู้สนใจทั่วไป
เริ่มต้นโดยการบรรยายเชิงทฤษฎีเบื้องต้นของแบบจำลอง RRIโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จากนั้นจะตามด้วยการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้แบบจำลอง RRI ด้วยวิธี Graphical User Interface (GUI) พร้อมตัวอย่างการจำลอง การฝึกอบรมการประยุกต์ใช้แบบจำลอง RRI ด้วยวิธี Command User Interface (CUI) พร้อมตัวอย่างการจำลอง
โดย คุณภวิสร ชื่นชุ่ม ผู้ช่วยวิจัยโครงการ และการแสดงผลการประยุกต์ใช้แบบจำลอง RRI ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาใน เหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 โดย คุณพงษ์สิทธิ์ ผลสมบูรณ์ ผู้ช่วยวิจัยโครงการ