การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 5

Browse By

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 โครงการ SATREPS DREAM (AREA-BCM) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 5 เพื่อรายงานความก้าวหน้าและกำหนดแผนการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2563 – 2564 ของคณะทำงานวิจัยโครงการฯ เฉพาะฝ่ายไทย  ณ ห้องประชุม 201A อาคารวิศวฯ 100 ปี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมและเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม โดยมีศาสตราจารย์ สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้อำนวยการของโครงการ SATREPS DREAM (AREA-BCM) ได้เข้าร่วมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ผู้แทนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะวิจัยของโครงการ ฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทรา วิเศษศรี เป็นผู้ดำเนินการประชุม มีการนำเสนอความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานในแต่ละสาขาวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากน้ำ นำเสนอโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์ การวิจัยด้านชุมชน นำเสนอโดยดร.สุธี อนันต์สุขสมศรี การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุลและการศึกษาการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ การสรุปการติดตามโครงการฯ โดย มร.โยชิเอกิ มิอุระ ผู้ประสานงานโครงการฯขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)

ในช่วงท้ายมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายละเอียดของการดำเนินงานของโครงการฯ หลังจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ได้กล่าวปิดงานโดยได้ให้กำลังใจกับคณะทำงานของโครงการฯ และมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันกับผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นการส่งท้ายการปิดประชุมในครั้งนี้