การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 6

Browse By

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-14.30 น. โครงการ SATREPS DREAM (AREA-BCM) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 6 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนจากกรมชลประทานและคณะวิจัยของโครงการ ฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรายงานความก้าวหน้า กำหนดแผนการดำเนินงานและ ความร่วมมือกับหน่วยงานในโครงการ ฯ

การประชุมเริ่มต้นด้วยการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมโดย ศาสตราจารย์ สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโครงการ SATREPS DREAM (AREA-BCM) จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งทั้งสองท่านได้เน้นถึงความสำคัญของโครงการและการประยุกต์ความรู้ที่ได้นำไปใช้จัดการภัยพิบัติในอนาคตให้ได้อย่างหลากหลาย

ในลำดับถัดไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผู้ดำเนินรายการหลักของการประชุม ได้กล่าวรายงานสรุปภาพรวมงานในโครงการ ฯ ครอบคลุมเรื่องโครงสร้าง แผนผังเครือข่ายความร่วมมือของโครงการฯ ตลอดจนรายชื่อคณะนักวิจัย ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขล่าสุด จากนั้นจึงมีการนำเสนอความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มวิจัย ซึ่งประกอบด้วย

  • การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากน้ำ นำเสนอโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์
  • การวิจัยด้านชุมชน นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตติยา ภูละออ ร่วมกับ ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้ว
  • การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล
  • การศึกษาการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์

ในช่วงท้ายของการประชุม ซึ่งเป็นช่วงของการตอบคำถามและรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุม ผู้แทนจากกรมชลประทาน ได้แสดงความสนใจต่อผลลัพธ์ของโครงการ ฯ ที่คาดว่าจะได้รับในรูปแบบของปรับปรุงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและระบบที่ประยุกต์ใช้ได้กับแบบจำลองข้อมูลที่ได้รับจากกรมชลประทาน นอกจากนี้ ผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังได้ซักถามถึงการประยุกต์ใช้งานวิจัยในสถานการณ์ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ เป็นตัวแทนตอบรับข้อเสนอแนะและชี้แจงข้อสงสัยดังกล่าว

การประชุมครั้งนี้จบลงด้วยการกล่าวปิดการประชุมโดย ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ SATREPS DREAM (AREA-BCM) อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป