โครงการ SATREPS DREAM (AREA-BCM) จับมือกับกนอ. ขยายความร่วมมืองานศึกษาการจัดการปัญหาอุทกภัย

Browse By

ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 โครงการ SATREPS DREAM (AREA-BCM) ได้จัดการประชุมออนไลน์เพื่อแสดงความยินดีต่อ ดร. วีริศ อัมระปาล เนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและขอเรียนเชิญดร.วีริศ อัมระปาลเป็นที่ปรึกษาของโครงการ ฯ โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากโครงการฯ ประกอบด้วย ดร. ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธี อนันต์สุขสมศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์ ดร.จิง ถัง ผู้ช่วยนักวิจัยและผู้ช่วยโครงการฯ ในส่วนของผู้เข้าร่วมจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณธีรวุฒิ เจริญสุข ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ได้อธิบายภาพรวมของโครงการ SATREPS DREAM (AREA-BCM) อันอยู่ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) และสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งญี่ปุ่น (Japan Science and Technology Agency :JST) โดยโครงการฯ นี้ มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี โดยมุ่งหวังผลในการสร้างความยืดหยุ่นต่อภัยพิบัติในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง ผ่านการพัฒนาและการใช้เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกแก่การตัดสินใจ รวมถึงระบบการบริหารจัดการธุรกิจในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงเวลาดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการฯ ได้มีการประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) มาอย่างต่อเนื่อง ทางโครงการฯ จึงขออนุญาตเรียนเชิญ ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นที่ปรึกษาโครงการฯอย่างเป็นทางการ ซึ่ง ดร.วีริศ ได้กล่าวขอบคุณและยินดีรับที่ปรึกษาโครงการฯ เนื่องจากเป้าหมายของโครงการฯนี้มุ่งเน้นการเอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

ในช่วงท้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ได้แจ้งผลการดำเนินงานของโครงการ ฯ และผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ต่อแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ และขออนุญาตสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการในเขตนิคม ฯ เพิ่มเติม ซึ่งคุณธีรวุฒิ เจริญสุข ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้กล่าวตอบว่ายินดีให้ช่วยเหลือในการประสานงานเพื่อให้การเก็บข้อมูลเป็นไปได้ด้วยดี