โครงการ SATREPS DREAM (Area-BCM) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ AOGS ครั้งที่ 18

Browse By

เมื่อวันที่ 1-6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สมาคมธรณีศาสตร์เอเชียโอเชียเนีย (Asia Oceania Geosciences Society) จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและและเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้าน ธรณียศาสตร์และภัยพิบัติทางธรรมชาติระหว่างผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง การประชุมดังกล่าวประกอบด้วย การสัมมนาที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมรับชมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย การแลกเปลี่ยนความรู้ การเสวนาและการนำเสนอบทคัดย่อ งานวิจัยซึ่งแบ่งออกเป็น 8 หัวข้อคือ  บรรยากาศศาสตร์ ชีวธรณีศาสตร์ อุทกศาสตร์ สหวิทยาการธรณีศาสตร์ สมุทรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ วิทยาศาสตร์พลังงานแสงอาทิตย์และภาคพื้นดิน และวิทยาศาสตร์พื้นพิภพในส่วนที่เป็นของแข็งของโลก

โดยในงานนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร. มาโมรุ มิยาโมโตะ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยโยธาธิการ ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมกันจัดตั้งและ ทำหน้าที่ประธานห้องการประชุมและนำเสนอผลงาน เรื่อง Flood Disaster Management for Industrial and Community Sectors ภายใต้หัวข้ออุทกศาสตร์

ในโอกาสนี้ ทางผู้จัดได้รับเกียรติจาก คุณทากาฮิโระ ซายามะ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยป้องกันพิบัติภัย มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้บรรยายรับเชิญเพื่อนำเสนอบทคัดย่องานวิจัยในหัวข้อ Development of a Nationwide Rainfall-Runoff-Inundation Model in Japan for Flood Forecasting and Risk Assessment ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เป็นผลงานร่วมของ คุณมาซาฮุมิ ยามาดะ จากสถาบันเดียวกัน รวมถึงคุณโยชิโตะ ซุกาวาระ และคุณอายาโตะ ยามากิตะ จากบัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ สมาชิกนักวิจัยในโครงการฯ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ยังได้เข้าร่วมนำเสนอบทคัดย่อผลงานวิจัยภายในห้องการประชุมและนำเสนอผลงานดังกล่าวเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

 

1. The Successes and Challenges of Disaster Response: Practices of Thailand Industrial Areas
ผู้แต่ง สถาบัน
กันต์ฤทัย มีช้าง

เคนจิ วาตานาเบะ

เอริ อิโนะ

สถาบันเทคโนโลยีนาโกยะ ประเทศญี่ปุ่น
2. Application of Nationwide Rainfall-runoff-inundation Model to Real-time Ensemble Flood Forecasting: a Case Study of Typhoon Haishen, 2020
ผู้แต่ง สถาบัน
มาซาฮุมิ ยามาดะ

ทากาฮิโระ ซายามะ

สถาบันวิจัยป้องกันพิบัติภัย มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
3. Development of a Flood Inundation Model of Industrial Park-scale for Contributing to BCP
ผู้แต่ง สถาบัน
ไดกิ คากินูมะ ศูนย์จัดการอุทกภัยและบริหารความเสี่ยงระหว่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น
มาโมรุ มิยาโมโตะ สถาบันวิจัยโยธาธิการ ประเทศญี่ปุ่น
โยสุเกะ นากามูระ บริษัท มิตซุย คอนซัลแทนท์ จำกัด
อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์

สุภัทรา วิเศษศรี

ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
4. Rainfall Frequency Analysis of the Chao Phraya River Basin for Flood Disaster Management
ผู้แต่ง สถาบัน
ชัคติ พ.ซ. สถาบันวิจัยโลกศาสตร์และการป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติ  ประเทศญี่ปุ่น
มาโมรุ มิยาโมโตะ สถาบันวิจัยโยธาธิการ ประเทศญี่ปุ่น
เรียวเฮ มิซูมิ สถาบันวิจัยโลกศาสตร์และการป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติ  ประเทศญี่ปุ่น
โยสุเกะ นากามูระ บริษัท มิตซุย คอนซัลแทนท์ จำกัด
อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์

สุภัทรา วิเศษศรี

ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ไดกิ คากินูมะ ศูนย์จัดการอุทกภัยและบริหารความเสี่ยงระหว่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น
5. Visualizing Capacities of Communities Around the Flooded Industrial Park in Thailand
ผู้แต่ง สถาบัน
ทาดาชิ นากาสึ

รัตติยา ภูละออ

สุธี อนันต์สุขสมศรี

กรกฏ โพษิตลิมปกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
สุดปรารถนา ดวงแก้ว มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
6. Exploring Well-being in Working and Livelihoods of Local people toward the 2011 flood in Thailand
ผู้แต่ง สถาบัน
สุดปรารถนา ดวงแก้ว มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
รัตติยา ภูละออ

สุธี อนันต์สุขสมศรี

ทาดาชิ นากาสึ

กรกฏ โพษิตลิมปกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
7. Development of a Toolkit to Analyze the Impact of Flood Disaster on Employees’ Commuting
ผู้แต่ง สถาบัน
ชิงโกะ ซูซูกิ

เรียวเฮ มิซูมิ

ฮิเดยูกิ คามิเมระ

ซาโตมิ ซูโดะ

ชิเกรุ นากาตะ

สถาบันวิจัยโลกศาสตร์และการป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติ  ประเทศญี่ปุ่น
8. Employee’s Decision During Flood Disaster: A Study of Plastic Automobile Parts Manufacturer in Thailand
ผู้แต่ง สถาบัน
จิง ถาง

วิวรรณ เตชะโกศล

วรินธร พุฒิธีระโชติ

ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
เอริ อิโนะ สถาบันเทคโนโลยีนาโกยะ ประเทศญี่ปุ่น
อากิระ โคดากะ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
เคนจิ วาตานาเบะ สถาบันเทคโนโลยีนาโกยะ ประเทศญี่ปุ่น
9. Improving the Effectiveness and Feasibilities of Individual BCPs Through Area-BCM for Information and Stakeholder Collaboration
ผู้แต่ง สถาบัน
เคนจิ วาตานาเบะ

เอริ อิโนะ

สถาบันเทคโนโลยีนาโกยะ ประเทศญี่ปุ่น
10. Bayesian Network-based Interdependency Modeling for Area Business Continuities at an Industrial Complex
ผู้แต่ง สถาบัน
อากิระ โคดากะ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์

จิง ถาง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
เคนจิ วาตานาเบะ

เอริ อิโนะ

สถาบันเทคโนโลยีนาโกยะ ประเทศญี่ปุ่น
นาโอฮิโกะ โคตาเกะ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น

 

นอกจากการนำเสนอบทคัดย่องานวิจัยโดยสมาชิกโครงการ SATREPS DREAM (Area-BCM) งานการประชุมวิชาการนานาชาติ AOGS ครั้งที่ 18 นี้ยังได้รวบรวมนิทรรศการออนไลน์โดยองค์กรที่มีชื่อเสียงในระดับโลกหลายแห่ง อาทิ องค์การนาซ่า และรองรับการนำเสนอบทคัดย่องานวิจัยมากกว่า 200 งานโดยนักวิจัยนานาชาติจากหลายประเทศในโลก