การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 9

Browse By

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการ SATREPS DREAM (AREA-BCM)
ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 9 ณ
ห้องประชุมกรรมการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยมีรูปแบบผสมผสานทั้งออฟไลน์และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 9
จัดขึ้นเพื่อเพื่อรายงานความก้าวหน้าและกำหนดแผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก
พ.ศ. 2566 ของคณะทำงานวิจัยโครงการฯ เฉพาะฝ่ายไทย โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตติยา ภู่ละออ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนึ่งในผู้อำนวยการโครงการฯ
ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมและเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม

นอกจากนี้ยังได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์กรภาคส่วนอื่น ๆ ดังนี้ คือ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ทั้งนี้ ศาสตราจารย์
ดร.สุพจน์ ได้กล่าวชื่นชมในความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม
ภาครัฐและเอกชนกับโครงการฯ เสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์โควิด
19 ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผลให้โครงการฯ
สามารถกลับมาดำเนินงานได้เต็มที่อีกครั้ง
และยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือร่วมพลังสำคัญจากทุกภาค
ส่วนเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์
รองอธิบการดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในฐานะรองผู้อำนวยการโครงการฯ
ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
และมีความยินดีที่จะได้รับฟังการนำเสนอผลงานของคณะทำงานโครงการในรอบครึ่ง
ปีที่ผ่านมา ตลอดจนแผนงานในอนาคต

สำหรับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 9 นี้ทางโครงการฯ
มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะแจ้งสมาชิกทุกท่านเพื่อทราบว่าโครงการฯ
ได้รับการอนุมัติการขยายช่วงเวลาการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ รวมทั้งสิ้น 6 ปี
โดยการขยายช่วงเวลาการปฏิบัติงานมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน ตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ค้นคว้าวิจัย
การสำรวจชุมชน การนำเสนอผลงาน และการจัดกิจกรรมสัมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูล

หลังจากนั้น
ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำรายชื่อคณะนักวิจัยที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขล่าสุด
ตลอดจนสมาชิกทุกท่านได้แนะนำตัว
จากนั้นจึงมีการนำเสนอความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มวิจัย
ซึ่งประกอบด้วย

– การพัฒนารูปแบบจำลองการพยาการณ์อุทกภัยสำหรับนิคมอุตสาหกรรม
นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์
– การวิจัยด้านชุมชน นำเสนอโดย คุณกรกฎ โพษิตลิมปกุล
-การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ผลกระทบต่อการเดินทางของเจ้าหน้าที่ในโรงงานในสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยนำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล
– การศึกษาการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ นำเสนอโดย ดร.จิง ถาง
หลังจากการนำเสนอของแต่ละกลุ่มงานเสร็จสิ้น
ที่ประชุมได้เปิดพื้นที่เพื่อให้ทุกท่านสอบถาม
ตลอดจนร่วมนำเสนอความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ
เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ ทั้งนี้ การนำเสนอได้ดำเนินไปอย่างด้วยดี

สุดท้ายนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตติยา ได้รับหน้าที่กล่าวปิดการประชุมในครั้งนี้
เนื่องจากศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ติดภารกิจ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์
ได้ฝากกล่าวขอบคุณมายังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทั้งคณะทำงานของโครงการฯ
คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ตลอดจนองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ
ทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานอย่างเต็มที่
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมต่าง ๆ จะส่งผลให้โครงการฯ
ประสบผลสำเร็จด้วยดีในที่สุด

เรื่อง โดย พงศ์นรินทร์ สุขแจ่ม
ภาพ โดย กุลชาติ ประทุมชัย