คณะโครงการ SATREPS Area-BCM เข้าเยี่ยมพบปะ อธิบดี ปภ.

Browse By

กรุงเทพฯ – เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการโครงการ SATREPS DREAM (Area-BCM) และ Prof. Kenji Watanabe ในฐานะ Principal Investigator ตลอดจนคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์ รวมถึงวิทยาลัยประชากรศึกษา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติยา ภูละออ, ดร.จุฑาภรณ์ อัมระปาล และ ดร.ทาดาชิ นากาสึ ตลอดจนนิสิต รวมไปถึงเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้เดินทางไปยังกรมบรรเทาป้องกันสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะผู้บริหารกรมฯ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยการเข้าเยี่ยมกรมฯ ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอความคืบหน้าของโครงการ ตลอดจนพูดคุยหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ ร่วมกับกรมฯ เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานได้อย่างราบรื่น  

ทั้งนี้ โครงการฯ และ ปภ. ได้ร่วมหารือพูดคุยตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

 

ประเด็นทางวิชาการ โดยโครงการ SATREPS DREAM (Area-BCM) และ ปภ. ได้พูดคุยหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดอบรมการจัดการภัยพิบัติทางธุรกิจ ตลอดจนแนวทางการสนับสนุนต่าง ๆ  

 

ประเด็นทางเทคนิค โครงการ SATREPS DREAM (Area-BCM) และ ปภ. ได้ร่วมพูดคุยหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล อาทิ ประเด็นมาตรฐานการวัดคุณภาพเพื่อรับรองระบบการบริหารและการดำเนินงานขององค์กร หรือ ISO ตลอดจนมาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆ ที่ประเทศญี่ปุ่นดำเนินงาน เป็นต้น  

โครงการ SATREPS DREAM (Area-BCM) ขอขอบคุณกรมบรรเทาป้องกันสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย สำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ตลอดจนแนวทางประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินงานของโครงการในอนาคต