คณะโครงการ SATREPS Area-BCM เข้าเยี่ยมพบปะ กนอ.

Browse By

กรุงเทพฯ – เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 Prof. Kenji Watanabe ในฐานะ Principal Investigator ประจำโครงการ SATREPS DREAM (Area-BCM) พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ และ ดร.จิง ถาง ตลอดจนคณะนิสิต ประกอบด้วย คุณเพ็ญพิชชา อารยชูเกียรติ, คุณญาณิศา พิสิฐเจริญรัตน์ และคุณญาดา วิไกรไพศาล รวมถึงคุณกุลชาติ ประทุมชัย เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้เดินทางไปยังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อเข้าเยี่ยมพบปะกับผู้บริหารระดับสูง โดยมี นายธีรวุฒิ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฎิบัติการ1) และ นางพิทยา แดงมณี ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ 1 ตลอดจนเจ้าหน้าที่องค์กรได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยการเข้าเยี่ยม กนอ. ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอความคืบหน้าของโครงการ ตลอดจนพูดคุยหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ ร่วมกับ กนอ. เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานได้อย่างราบรื่น  

สำหรับประเด็นร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุย มีดังนี้  

 

ประเด็นทางวิชาการ โดยโครงการ SATREPS DREAM (Area-BCM) และ กนอ. ได้พูดคุยหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning ของคณะ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการสนับสนุนทางวิชาการต่าง ๆ  

 

ประเด็นทางเทคนิค โดยโครงการ SATREPS DREAM (Area-BCM) ได้หารือพูดคุยกับ กนอ. ประเด็นการขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ในนิคมอุตสาหกรรมช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม รวมถึงประเด็นขอความร่วมมือในการประสานงานเข้าไปศึกษาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หากมีการดำเนินโครงการในระยะที่สอง ซึ่ง ทาง กนอ. มีความยินดีที่จะช่วยประสานงานดังกล่าว  

โครงการ SATREPS DREAM (Area-BCM) ขอขอบคุณการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)ฟ สำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ตลอดจนแนวทางประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินงานของโครงการในอนาคต