โครงการ SATREPS Area – BCM จัดกิจกรรมบรรยายทางออนไลน์ “Area – BCM 101” การบริหารความต่อเนื่องในธุรกิจระดับพื้นที่ ฉบับเบื้องต้น

Browse By

เมื่อวันพฤหัสบดีที 23 มีนาคม 2566 โครงการ SATREPS Area – BCM ได้จัดกิจกรรมบรรยาย “Area – BCM 101” การบริหารความต่อเนื่องในธุรกิจระดับพื้นที่ ฉบับเบื้องต้น ผ่านทางแอพพลิเคลั่น Zoom เพื่อแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนนิสิตผู้สนใจ ผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 20 ท่าน โดยคุณญาณิศา พิสิฐเจริญรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

กิจกรรมบรรยายในครั้งนี้มุ่งหวังเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องในธุรกิจระดับพื้นที่ของโครงการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ อาทิ โครงการหลักสูตรการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมการบรรยายแบ่งออกเป็นสามส่วน ดังนี้ 

ในส่วนแรก  “BCM: Key for Resilience” นำเสนอโดยคุณครองสิญจ์ สมประสงค์ นิสิตปริญญาเอกโครงการหลักสูตรการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคุณครองสิญจ์ได้นำเสนอให้เห็นถึงภาพรวมของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อทางธุรกิจ ตลอดจนได้แบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร

ในส่วนที่สอง “Introduction to Area-BCM” นำเสนอโดยคุณกันต์ฤทัย มีช้าง นักศึกษาปริญญาเอกจากสถาบัน Nagoya Institute of Technology โดยคุณกันต์ฤทัยได้นำเสนอเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องในธุรกิจระดับพื้นที่เบื้องต้น นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความต่อเนื่องในธุรกิจระดับพื้นที่ซึ่งจะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถดำเนินงานการจัดการบริหารความเสี่ยงร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในส่วนที่สาม “Area-BCM Implementation” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับการนำความรู้ด้านการบริหารความต่อเนื่องในธุรกิจระดับพื้นที่ไปใช้ร่วมกับความรู้ด้านอื่น ๆ ในรูปแบบสหวิทยาการ อาทิ การวิเคราะห์และเข้าถึงความเสี่ยงในชุมชน การประเมินความเสี่ยง การเข้าถึงความเสี่ยงในพื้นที่อุตสาหกรรม ตลอดจนวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ ซึ่งความรู้เหล่านี้มีความสำคัญในการสร้างเครื่องมือที่จะลดความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อสร้างการบริหารความต่อเนื่องในธุรกิจระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 

กิจกรรมบรรยายการนำเสนอผ่านไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ส่งคำถามเพื่อสอบถามผู้บรรยายเกี่ยวกับความรู้ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจที่มีต่อหัวข้อการบริหารความต่อเนื่องในธุรกิจระดับพื้นที่ในด้านการศึกษา ตลอดจนการประกอบอาชีพในอนาคต โคงการ SATREPS Area – BCM ขอขอบคุณผู้บรรยาย ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านสำหรับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมครั้งนี้