นักวิจัยจากโครงการ SATREPS Area-BCM เข้าร่วมงานระชุมเครือข่ายฯ จัดโดยเอสแคป เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

Browse By

กรุงเทพฯ – เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ดร. ทาดาชิ นาคาสึ นักวิจัยประจำวิทยาลัยประชากรศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิจัยประจำโครงการ SATREPS DREAM (Area-BCM) พร้อมด้วยคณะนิสิต และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้เดินทางไปยังศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมงานประชุมเครือข่าย “Networking Event: Multi-Stakeholder Roles for Strengthening Space Applications and Sustainable Development” จัดโดย คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับภาคีต่างๆ ทั้งหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในภูมิภาค งานประชุมเครือข่ายนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับโลก ตลอดจนเชื่อมองค์ความรู้ ข้อมูลเพื่อยกระดับความร่วมมือในระดับต่าง ๆ รวมถึงพัฒนาการวิจัยค้นคว้าเทคโนโลยีด้านอวกาศ รวมถึงสร้างแรงจูงใจแก่เยาวชนเพื่อช่วยสนับสนุน คิดค้นและต่อยอดเทคโนโลยีด้านอวกาศและดิจิตอลสำหรับอนาคต 

ในงานนี้ ตัวแทนจากองค์กรเทคโนโลยีด้านอวกาศ และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้นำเสนอประเด็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านอวกาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเวลาสิบนาที โดยคุณมนพัทธ์ วีระมงคลกุล ตัวแทนจากนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเสนอเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อพัฒนาการวิจัยค้นคว้าตลอดจนแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่มีความเป็นสหวิทยาการ 

ถัดมา ดร. ทาดาชิ นาคาสึ ได้นำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าวิจัยชุมชนเป้าหมายระดับอำเภอในประเด็นด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตลอดจนแนวทางการใช้ประโยชน์ในอนาคตเพื่อลดภัยพิบัติ ทั้งนี้การนำเสนอดำเนินไปได้ด้วยดี 

โครงการ SATREPS DREAM (Area-BCM) ขอขอบคุณคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ การประชุมเครือข่ายนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับโครงการฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยี ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันกับองค์กรภาคีและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อที่จะร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต