โครงการ SATREPS Area-BCM จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับพื้นที่สำหรับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมของไทย

Browse By

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 โครงการ SATREPS Area – BCM ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับพื้นที่ สนับสนุนโดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) โดยความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและการจัดการภัยพิบัติ ตลอดจนการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับพื้นที่ โดยมีอาจารย์ ตลอดจนนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทั้งจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น กิจกรรมนี้จัดขึ้นแก่บริษัทต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

คุณพีรดา ตั้งประเสริฐ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย รับหน้าที่เป็นพิธีกรในครั้งนี้ กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการกล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมถ่ายภาพหมู่แล้ว จึงเริ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการตามลำดับดังนี้

 

กิจกรรมจำลองสถานการณ์การจัดการและการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ นำเสนอโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ และคุณเพ็ญพิชชา อารยชูเกียรติ นิสิตและผู้ช่วยนักวิจัยประจำหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะร่วมกันประชุมและวางแผนต่าง ๆ เช่นโครงการพื้นฐานด้านการขนส่ง การรับมือสถานการณ์วิกฤตของแต่ละองค์กร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาข้อมูลจากเครื่องมือการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Area – BCM toolkit) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วางแผนการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจร่วมกัน กิจกรรมนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เพิ่มพูนความสามารถในการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตลอดจนสร้างความแข็งแข็งในการสร้างระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับพื้นที่

กิจกรรมที่ 1: สถานการณ์จำลองการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่

 

กิจกรรมลำดับถัดมาคือการอบรมเนื้อหาการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับพื้นที่ นำเสนอโดยคุณกันต์ฤทัย มีช้าง นักศึกษาปริญญาเอกจากสถาบัน Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น โดยกิจกรรมนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ มุ่งหวังเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับพื้นที่ ตลอดจนตั้งแต่การตรวจสอบและค้นหาประเด็น รวมถึงมาตรการสำหรับความร่วมมือในระดับภูมิภาค ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเพื่อที่สามารถจัดทำแผนดำเนินความต่อเนื่องทางธุรกิจทั้งในระดับองค์กร นิคมอุตสาหกรรม และระดับภาครัฐ นอกจากนี้ Mr. Shigeo Otani จาก Fujitsu Research Institute ได้บรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับพื้นที่เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นภาพการดำเนินกิจกรรมมากขึ้น

กิจกรรมที่ 2: ระดมความคิดการวางแผนการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับพื้นที่

 

หลังจากกิจกรรมบรรยายการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับพื้นที่เสร็จสิ้น รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเสนอเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับพื้นที่ “Area-BCM Toolkit Walkthrough” โดยเป็นการนำเสนอเครื่องมือในรูปแบบเว็บไซต์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเรียนรู้การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับพื้นที่ ตลอดจนองค์ประกอบต่าง ๆ ของเครื่องมือ อาทิ การจัดการผู้ใช้งาน ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลในช่วงกรอบเวลา เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ ตลอดจนแหล่งความรู้อ้างอิงสำหรับการดำเนินการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ถัดมา ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลการสังเกตการณ์น้ำท่วม รวมถึงโปรแกรมการพยากรณ์น้ำท่วมระยะใกล้ (Near Real Time Forecasting) ซึ่งกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บรรยาย และหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันตอบแบบสอบถามของทางโครงการ โดยผลที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะนำไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น

 

ในส่วนของการวิเคราะห์ผลกระทบมางธุรกิจ โดย  Mr. Suzuki Shingo จาก Japan National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED) ได้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับผลกระทบทางธุรกิจจากสถานการณ์น้ำท่วมในระดับต่าง ๆ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวด้านการจัดการการขนส่ง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างร่วมแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลร่วมกัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์สำคัญทั้งต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและนักวิจัยเพื่อนำไปพัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

 

หลังเสร็จสิ้นทุกกิจกรรม Prof. Kenji Watanabe ได้กล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครั้งนี้ ตลอดจนกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับพื้นที่ในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นแรกสำหรับบริษัทต่าง ๆ จากนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาทั้งในไทยและญี่ปุ่น ตลอดจนหน่วยงานราชการไทยได้มีโอกาสร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงและการจัดการภัยพิบัติ ตลอดจนการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับพื้นที่ โครงการ SATREPS Area – BCM หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

เรื่อง โดย พงศ์นรินทร์ สุขแจ่ม

ภาพ โดย Prof. Masahiro Inoue และ พงศ์นรินทร์ สุขแจ่ม