การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 10

Browse By

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โครงการ SATREPS DREAM (AREA-BCM) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุม 301 อาคารวิศิษฎ์ ประจวบเหมาะ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรูปแบบผสมผสานทั้งพบปะ ณ ที่ประชุม และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 9 จัดขึ้นเพื่อเพื่อรายงานความก้าวหน้าและกำหนดแผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก พ.ศ. 2566 ของคณะทำงานวิจัยโครงการฯ เฉพาะฝ่ายไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิบการดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในฐานะรองผู้อำนวยการโครงการฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมและเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม นอกจากนี้ยังได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ได้กล่าวชื่นชมในความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและเอกชนกับโครงการฯ เสมอมา ส่งผลให้โครงการฯ สามารถกลับมาดำเนินงานได้เต็มที่ และยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือร่วมพลังสำคัญจากทุกภาคส่วน ซึ่งออกมาในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจให้แก่บริษัท ตลอดจนนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการ นำมาซึ่งการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของโครงการต่อไป

 

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำรายชื่อคณะนักวิจัยที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขล่าสุด ตลอดจนสมาชิกทุกท่านได้แนะนำตัวจากนั้นจึงมีการนำเสนอความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มวิจัย ซึ่งประกอบด้วย

• การพัฒนารูปแบบจำลองการพยาการณ์อุทกภัยสำหรับนิคมอุตสาหกรรม นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์

• การวิจัยด้านชุมชน นำเสนอโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี อนันต์สุขสมศรี

• การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ผลกระทบต่อการเดินทางของเจ้าหน้าที่ในโรงงานในสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล

• การศึกษาการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ นำเสนอโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์

 

หลังจากการนำเสนอของแต่ละกลุ่มงานเสร็จสิ้นที่ประชุมได้เปิดพื้นที่เพื่อให้ทุกท่านสอบถาม ตลอดจนร่วมนำเสนอความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ ทั้งนี้ การนำเสนอได้ดำเนินไปอย่างด้วยดี

ทั้งนี้ คุณโยชิอากิ มิอุระ ได้กล่าวแถลงต่อสมาชิกโครงการ ณ ที่ประชุม เกี่ยวกับวาระการดำเนินงานในฐานะผู้ประสานงานโครงการ โดยจะมีวาระการทำงานสิ้นสุดลงช่วงกลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งหลังจากนี้ ผู้ประสานงานท่านใหม่จะเข้ามาทำหน้าที่ต่อไป คุณโยชิอากิ มิอุระได้กล่าวขอบคุณต่อสมาชิกโครงการทุกท่านที่ให้การสนับสนุนตนและโครงการเสมอมา

สุดท้ายนี้ ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ได้รับหน้าที่กล่าวปิดการประชุมในครั้งนี้ โดยกล่าวขอบคุณมายังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทั้งคณะทำงานของโครงการฯ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ตลอดจนองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานอย่างเต็มที่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมต่าง ๆ จะส่งผลให้โครงการฯ ประสบผลสำเร็จด้วยดีในที่สุด

 

ที่มา https://youtu.be/OsBcQ2CpPNM

เรื่อง และ ภาพ โดย พงศ์นรินทร์ สุขแจ่ม