โครงการ SATREPS Area – BCM เดินทางเข้าเยี่ยมพปปะบริษัทต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Browse By

เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 โครงการ SATREPS Area – BCM ได้เดินทางเข้าเยี่ยมพบปะบริษัทต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจุดประสงค์เพื่อแนะนำโครงการแก่บริษัทต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมของของโครงการที่ได้ดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Area – BCM)

ในการนี้ Prof. Kenji Watanabe อาจารย์หัวหน้าคณะประจำโครงการฯ ตลอดจนสมาชิกโครงการฯ ได้เดินทางเข้าพบบริษัท Teijin Cord (Thailand) Co., Ltd โดยมี Mr.Shinichi Takahashi ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ หลังจากเสร็จสิ้นกล่าวต้อนรับจากทางบริษัท Prof. Kenji Watanabe ได้นำเสนอความเป็นมาของโครงการ รวมถึงความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ หลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอ ทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Area – BCM) ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ สมาชิกโครงการทุกท่านได้ร่วมกันนำเสนอแลกเปลี่ยน ตลอดจนตอบข้อสงสัยแก่เจ้าหน้าที่ในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ

ถัดมา โครงการฯ ได้เดินทางเข้าพบบริษัท Nippon Steel Thai Sumilox (Thailand) Co., Ltd. โดยมี Mr. Nobuyuki Minami ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ สมาชิกโครงการฯ และบริษัท ได้หารือพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ผ่านมาเมื่อเดือนเมษายน ซึ่งทางบริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ทางบริษัทได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางโครงการฯ โดยมองว่ากิจกรรมนี้ได้ช่วยเพิ่มเข้าใจตลอดจนความสำคัญในการวางแผนการดำเนินการความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยทั้งการเรียนรู้จากทางโครงการฯ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากบริษัทอื่น ๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทยังได้แสดงความคิดเห็น โดนเน้นย้ำถึงความช่วยเหลือจากหน่วยการที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ บริษัทต่าง ๆ ไปจนถึงนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งการขยายการสื่อสาร ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ทางโครงการ SATREPS Area – BCM ขอขอบคุณบริษัท Teijin Cord (Thailand) Co., Ltd และ Nippon Steel Thai Sumilox (Thailand) Co., Ltd. เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติโครงการฯ ในการเข้าเยี่ยมพบปะครั้งนี้ ตลอดจนสมาชิกในโครงการฯ ทุกท่าน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้งานดำเนินไปได้ด้วยดี ในส่วนประเด็นต่าง ๆ ตลอดจนความคิดเห็นที่ได้แลกเปลี่ยนพูดคุย ทางโครงการฯ จะนำไปวางแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ เพื่อให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

เรื่อง โดย พงศ์นรินทร์ สุขแจ่ม

ภาพ โดย กุลชาติ ประทุมชัย / พงศ์นรินทร์ สุขแจ่ม