สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น (JST) เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือและเยี่ยมชมหน่วยงานในประเทศไทย

Browse By

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย  –  ตัวแทนจากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น (JST) มาเยือนประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม ถึง 11 มกราคม พ.ศ. 2567 เพื่อเข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับสมาชิกโครงการ โครงการ SATREPS Area – BCM การเยี่ยมชมครั้งนี้ประกอบด้วยการประชุมเพื่อประเมินความคืบหน้าของโครงการ ตลอดจนการเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการพัฒนาความคิดด้านการวิจัยอย่างมีประสิทธิผล

ในวันที่ 9 มกราคม 2567 ผู้แทน JST ได้ประชุมร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ตลอดจนสมาชิกโครงการจากกลุ่มงานต่าง ๆ ในระหว่างการประชุม แต่ละกลุ่มรายการได้นำเสนอสรุปกระบวนการทำงาน ตามด้วยการอภิปรายแบบมีส่วนร่วม โดยสมาชิก JST ได้ตั้งประเด็นและแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยทางวิชาการ การประชุมสิ้นสุดลงด้วยดี พร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของโครงการให้ดียิ่งขึ้น

ในวันที่ 11 มกราคม 2567 คณะจาก JST พร้อมด้วยศาสตราจารย์เคนจิ วาตานาเบะ ในฐานะผู้ตรวจสอบโครงการ ได้เยี่ยมชมสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กรุงเทพฯ และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความคืบหน้าของโครงการ SATREPS Area – BCM และมีส่วนร่วมในการอภิปรายที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโอกาสในการทำงานร่วมกันทางธุรกิจ การเยี่ยมชมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทั้งสองแห่ง ซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับการทำงานร่วมกันในอนาคต

โครงการ SATREPS Area – BCM ขอขอบคุณสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น (JST) สำหรับการมาเยือนและการสนับสนุนที่ดีเสมอมา ทางโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งในการทำงานร่วมกันนี้จะกระชับความสัมพันธ์และก่อให้เกิดประโยชน์ที่จับต้องได้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนเป้าหมาย ซึ่งนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน