ร่วมเสริมพลังรับมือกับภัยพิบัติ: ประเด็นสำคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ SATREPS Area-BCM ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ระยะที่สอง

Browse By

พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย – 26 เมษายน 2567 – โครงการ SATREPS Area-BCM ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Area-BCM) ระยะที่สาม ในวันที่ 22 เมษายน 2024 วัตถุประสงค์หลักของการประชุมเชิงปฏิบัติการคือการเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและภัยพิบัติ ควบคู่ไปกับการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจในพื้นที่ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ประกอบด้วยองค์กรต่าง ๆ งานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีบริษัทต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเข้าร่วมงาน ตลอดจนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ ในญี่ปุ่น ตลอดจนผู้สังเกตการณ์และผู้เข้าร่วมงาน โดยมี คุณพีรดา ตั้งประเสริฐ นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการ

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเริ่มต้นด้วยภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความซับซ้อนของขั้นตอนการประชุมเชิงปฏิบัติการ Area-BCM นำโดย นางสาวเพ็ญพิชา อารยะชูเกียรติ นักศึกษาและผู้ช่วยวิจัยจากโครงการบริหารความเสี่ยงและภัยพิบัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้น ผู้เข้าร่วมจะถูกจัดกลุ่มเพื่อเจาะลึกประเด็นที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ และปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติที่สำคัญของ Area-BCM

การนำเสนอประเด็นสำคัญ:

กิจกรรม Common Timeline หรือการวางแผนกิจกรรมในห้วงเวลาเดียวกัน โดยเริ่มต้นด้วยการสรุปแบบย้อนหลังเกี่ยวกับมาตรการการทำงานร่วมกันของ Area-BCM จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งแรก นำเสนอโดย นายแปมทัต มหาสุวีระชัย และ นายนพรุจ พุทธิมาโนชญ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นที่ขั้นตอนการเตรียมการและการเตือนภัย การอภิปรายกลุ่มมีการระบุความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นและการกำหนดกลยุทธ์เพื่อจัดการกับปัญหาภายในนิคมอุตสาหกรรม

ต่อมา ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันทำกิจกรรมมาตรการความร่วมมือ Area-BCM ในระหว่างระยะการย้าย โดยร่วมกับระดมความคิดและแนวทางการรับมือความท้าทายด้านลอจิสติกส์ที่อาจเกิดขึ้นและการกำหนดแผนฉุกเฉินสำหรับสถานการณ์การย้ายที่ตั้งเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ นำโดย รศ.ดร.ณัฐ ลีละวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้เข้าร่วมมารวมตัวกันเพื่อออกแบบตารางการจัดการปัญหา โดยผสมผสานข้อมูลเชิงลึกที่รวบรวมมาจากการสนทนาครั้งก่อนๆ พวกเขาร่วมกันสร้างกรอบความร่วมมือโดยการแบ่งรายละเอียดโครงการเฉพาะเจาะจง ซึ่งต่อมาจะนำเสนอต่อผู้ฟัง

จากนั้น คุณเพ็ญพิชา อารยะชูเกียรติ นิสิตและผู้ช่วยวิจัยจากหลักสูตรการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน และส่งเสริมให้เกิดการอภิปรายเพื่อสร้างส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน นอกจากนี้ นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำให้รู้จักสวนอุตสาหกรรมคานิ ในจังหวัดกิฟุให้กับผู้ชมในฐานะตัวอย่างที่โดดเด่นของการจัดการ Area-BCM

ในช่วงท้ายของการประชุม Prof. Akira Kodaka จากมหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น ได้แสดงความขอบคุณต่อผู้เข้าร่วมทุกคน และเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของการประชุมเชิงปฏิบัติการในฐานะโครงการนำร่องที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทและสถาบันต่าง ๆ อาจารย์โคดากะยังได้กล่าวถึงการสนับสนุนโครงการ Area-BCM ในอนาคต โดยเน้นไปถึงการเตรียมการจัดตั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญใน Area-BCM ที่ประกอบด้วยสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ โดยโครงการริเริ่มนี้จะเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล การเผยแพร่แนวคิด และการอภิปรายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ไปจนถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ และความต่อเนื่องทางธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์การเข้าถึงเครื่องมือช่วยในการจัดการภัยพิบัติด้านการขนส่ง โดยมี Mr. Yohei Chiba และ Ms. Hiroko Muromachi จาก National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED) จากประเทศญี่ปุ่น คอยแนะนำอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมผ่านการทำแบบสอบถามจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงกลยุทธ์โครงการในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการรับประกันความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่มีความหมายและยังยืน

โครงการ SATREPS DREAM (Area-BCM) เป็นโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างประเทศญี่ปุ่นและไทยภายใต้กรอบงาน SENDAI เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โครงการมีเป้าหมายที่จะเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนผ่านการเสริมสร้างการรับมือภัยพิบัติในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยและเข้ามาเสนอให้ ISO/TC292 ภายในปี 2566

 

เรื่องและภาพโดย พงศ์นรินทร์ สุขแจ่ม