Browse By

นักวิจัยจากโครงการ SATREPS Area-BCM เข้าร่วมงานระชุมเครือข่ายฯ จัดโดยเอสแคป เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

กรุงเทพฯ – เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 256

หลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบไฮบริดเรื่องการจัดการเหตุฉุกเฉินปี 2022 พร้อมการบรรยายสาธารณะ

ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2565 หลักสูตรสหสาข