Browse By

Tag Archives: SDGs

การประชุมเชิงปฏิบัติการในประเด็นการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในพื้นที่ (Area – BCM) ระยะที่ 2 ให้กับบริษัทในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ โดยโครงการ SATREPS Area-BCM

โครงการ SATREPS Area-BCM ร่วมกับหน่วยงานความร

โครงการ SATREPS Area-BCM จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับพื้นที่สำหรับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ. พระครศรีอยุธยา

เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 โครงการ SAT

โครงการ SATREPS Area-BCM จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับพื้นที่สำหรับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมของไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 โครงการ